GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 10.500M
Rent 23000
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 10.500M
Rent 23000
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 9.280M
Rent --
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 10.500M
Rent 23000
GFA 866ft² / SA 626ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 04
Price --
Rent 22000
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 10.500M
Rent --
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 10.500M
Rent 23000
GFA 866ft² / SA 626ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 04
Price --
Rent 22000
GFA 866ft² / SA 626ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 04
Price --
Rent 23000
GFA 866ft² / SA 626ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 04
Price --
Rent 23000
GFA 573ft² / SA 406ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price --
Rent 17500
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 10.500M
Rent 23000
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 9.280M
Rent --
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 9.280M
Rent --
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 10.500M
Rent 23000
GFA 866ft² / SA 626ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 04
Price --
Rent 23000