GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 9.800M
Rent 22000
GFA 573ft² / SA 406ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 01
Price --
Rent 15500
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 9.800M
Rent 22000
GFA 573ft² / SA 406ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 01
Price --
Rent 15500
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 10.000M
Rent 22000
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 9.800M
Rent 22000