GFA 855ft² / SA 633ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.000M
Rent 24000
GFA 855ft² / SA 633ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.000M
Rent 24000
GFA 855ft² / SA 633ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.000M
Rent 24000
GFA 855ft² / SA 633ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 07
Price 10.000M
Rent 24000