GFA 974ft² / SA 731ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 09
Price 12.680M
Rent --
GFA 974ft² / SA 731ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 09
Price 12.680M
Rent --
GFA 638ft² / SA 476ft²
METRO TOWN PH 01 BLK 03
Price 8.880M
Rent --
GFA 638ft² / SA 476ft²
METRO TOWN PH 01 BLK 03
Price 8.880M
Rent --
GFA 974ft² / SA 731ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 09
Price 12.680M
Rent --
GFA 638ft² / SA 476ft²
METRO TOWN PH 01 BLK 03
Price 8.880M
Rent --