GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price 16.800M
Rent 31000
GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price 16.800M
Rent 31000
GFA 1205ft² / SA 897ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price 16.800M
Rent 31000